Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Ticari Unvan              : Renovatio Sağlık Kimya Gıda Ürünleri Tic. Ltd. Şti. 

Mersis No                   : 0734197066900001

Adres                           : Teşvikiye Mahallesi Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. Celal apt. No:68-70 İç kapı no:15 Şişli / İstanbul

Telefon                        : 0850 305 80 80

Faks                             :

E-posta                       :

ALICI BİLGİLERİ

Kullanıcı hesabınızda belirtmiş olduğunuz bilgiler.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak
anılacaktır) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.dermologa.com internet
sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen
nitelikleri haiz, içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve
teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme
şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve
cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda
teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme
hükümlerince kabul ve beyan eder. www.dermologa.com internet sitesi üzerinde yer
alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılır.

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil
satış bedeli, www.dermologa.com adlı
internet sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, işbu
Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada ve ön bilgilendirme formunda
belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme
hatalarından sorumlu değildir. Siparişin tamamlanması üzerine ön bilgilendirme ve Sözleşme
ALICI’nın 
www.dermologa.com  web sitesinde bulunan hesabında siparişler kısmında saklanacaktır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

Siparişlerim sayfanızda bulunmaktadır.

 

MADDE 4 - ÜRÜNÜN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

Teslimatı gerçekleştirilecek ürün, ALICI’nın talep etmiş olduğu teslimat adresinde SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir. ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından onaylanması ve ürün bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

Teslimat, 30 (otuz) günlük yasal süre geçirilmeksizin, siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren SATICI tarafından taahhüt edilen süre içinde yerine getirilir. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

ALICI’nın www.dermologa.com internet sitesinde belirtilen tutarın üzerinde alışveriş yapması halinde veya dönemsel kampanyalar sebebiyle “ücretsiz kargo” kampanyasından yararlanması halinde teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanacaktır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır. Bunun dışında teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

MADDE 5 - ALICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

ALICI, teslimatı gerçekleştirilecek Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur.

MADDE 6 - SATICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya kanuna uygun yöntemle bildirir. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

MADDE 7 - CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile açık bir bildirimde bulunulması ve ürünün 8. maddede belirtilen cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli, SATICI’nın iade için belirlediği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde SATICI tarafından karşılanır.

Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Sözleşme ve kanundan doğan takas, mahsup, indirim hakları saklıdır.

Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, teknik özelliklerine ve ürün üzerinde belirtilen kullanım talimatlarına uygun bir şekilde saklamadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde saklanmamasından ötürü üründe değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜN ve HİZMETLER

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9 - KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI

SATICI, www.dermologa.com sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca “KVKK Politikası” ve “KVKK Aydınlatma Metni” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir.

MADDE 10 - TALEP ve ŞİKAYET / KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

ALICI, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın Sözleşme’de yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.